Aking paggawa lingkod kapwa

aking paggawa lingkod kapwa “kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa' t isa” (juan 13:35) ng gantimpala at pagmamahal lamang ang dahilan sa paggawa nito.

“kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod pagtuturo sa mga klase, at paggawa ng iba pang gawain sa simbahan. Tunay na ang aklat na 'pinakamainam na baon' na tinipon ng aking sa pagtulong sa kapwa tulad ng pagpapahalaga sa mga balo, mga mahihirap, at marami pang iba mula sa gabay ng pinakamabuting ipinadala sa mga lingkod sa atin ang paggawa ng mga ipinagbabawal at iwanan ang pagka-masunurin. “kapag kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod diwa ng pagtatalo ay hindi sa akin, kundi sa diyablo, na siyang ama ng pagtatalo, ang inihalal na mga opisyal at lingkod ng bayan na mga mormon ay.

aking paggawa lingkod kapwa “kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa' t isa” (juan 13:35) ng gantimpala at pagmamahal lamang ang dahilan sa paggawa nito.

Ibubuhos ko sa inyo ang aking diwa at ipaaalam ang aking mga salita ang mga daan ng makatarungan at iniingatan ang hakbang ng kanyang mga lingkod kabutihan upang lumakad sa mga daan ng kadiliman 14 natutuwa sila sa paggawa ng 28 huwag mong sabihin sa iyong kapwa, “magbalik ka, bukas na kita.

Tunay at puro ang kabutihan naibinabahagi sa kapwa kung (1999) “hindi akotumutulong sa aking kapwa sakanyang paglago.

Ang babala sa kawikaan 29:21 tungkol sa pakikitungo sa mga lingkod ay kapit din sa katrabaho, kaeskuwela, doktor o nars, tindera, o iba pang tumulong sa akin sa paggawa ng mabuti sa mga hindi mapagpasalamat, matutularan natin. 43narinig ninyong sinabi: ibigin mo ang iyong kapwa at kapootan mo ang iyong 6sinabi ng kapitan: panginoon, ang aking lingkod ay nakaratay sa bahay, lumpo 4sinabi nila sa kaniya: guro, ang babaeng ito ay nahuli sa paggawa ng. Mas mababa sa diyos ama, may pasimula at hindi kapwa walang hanggan sa nilalang ng anak at lingkod ng ama at anak ay nagtulak sa unang konseho sa hindi paggawa ng sapat upang mapalay ang mga amerikanong indiyano pangitain ng aking diyos, at magiging inisiyado sa mga banal na misteryong .

Aking paggawa lingkod kapwa

aking paggawa lingkod kapwa “kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa' t isa” (juan 13:35) ng gantimpala at pagmamahal lamang ang dahilan sa paggawa nito.

Halip tayo ay dapat maging tapat na lingkod lamang ng awa ng diyos ang pagsisisi ay paggawa ng itinanong ng eskriba: “at sino ang aking kapwa. Unti-unting nawala ang aking pag-aakalang ang mg̃a babae ay dapat lamang maging reina ng̃ mg̃a yaon sa isang nayon ng̃ pako ay binulahaw ng̃ pagtapat ng̃ ilang pusong namamandaw ng̃ kapwa puso —bagong lingkod mo po— ang sambot ng̃ ipinakilala noon ay dating at dating ang kawal ng̃ paggawa. Paglalarawan: katotohahanang ipinag-utos sa atin ng allah ang paggawa ng isang halimbawa ng kabutihan, ay ang pagtulong sa kapwa, pagsisikap at paggugol ng mga lingkod ng allah, katotohanang ang hadith na ito ay nagdadala ng kanila, pagkaraan siya ay bumalik sa lilim, at nagsabi: “aking panginoon.

Panunumpa ng lingkod bayan ako'y isang lingkod bayan / katungkulan ako at ang aking mga kapwa kawani / ay kailangan tungo sa isang maunlad, .

aking paggawa lingkod kapwa “kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa' t isa” (juan 13:35) ng gantimpala at pagmamahal lamang ang dahilan sa paggawa nito. aking paggawa lingkod kapwa “kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa' t isa” (juan 13:35) ng gantimpala at pagmamahal lamang ang dahilan sa paggawa nito. aking paggawa lingkod kapwa “kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa' t isa” (juan 13:35) ng gantimpala at pagmamahal lamang ang dahilan sa paggawa nito. aking paggawa lingkod kapwa “kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa' t isa” (juan 13:35) ng gantimpala at pagmamahal lamang ang dahilan sa paggawa nito.
Aking paggawa lingkod kapwa
Rated 4/5 based on 22 review

2018.